Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

С 15 млн. евро Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 финансира 16 многофондови стратегии за местно развитие

Днес, 30 ноември 2016 г., на официална церемония в Гранитна зала на Министерския съвет бяха връчени споразумения за изпълнение на многофондови стратегии за местно развитие. Споразуменията бяха връчени от министър-председателя в оставка Бойко Борисов, в присъствието на министрите в оставка на икономиката Божидар Лукарски, на земеделието и храните Десислава Танева и на труда и социалната политика Зорница Русинова, както и на представители на управляващите органи на програмите, които участват с финансиране в стратегиите.

С финансиране от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 /ОПИК/ са одобрени 16 многофондови стратегии за местно развитие с общ бюджет в размер на 15 226 234 евро. Отпуснатите средства са за изпълнение на  проекти на териториите на Местните инициативни групи чрез одобрените стратегии за местно развитие по Приоритетна ос 1 "Технологично развитие и иновации" с одобрен бюджет от 2 095 808 евро и/или по Приоритетна ос 2 "Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ с одобрен бюджет от 13 130 425 евро.

По отношение на избора на мерки/операции в 8 от одобрените стратегии за местно развитие са включени за изпълнение дейности и по двете приоритетни оси и в 8 от одобрените стратегии за местно развитие са включени за изпълнение дейности само по Приоритетна ос 2 "Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“.

Целта на подкрепата е повишаване на иновационната дейност на предприятията в тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация чрез разработване и/или внедряване на иновации от и на тези територии, както и насърчаване на частните инвестиции в научни изследвания и иновации и повишаване на конкурентоспособността на местните икономики и възможностите за създаване на местен бизнес, вкл. чрез диверсификация и алтернативни дейности. Целта е  подобряване нивото на оцеляване на предприятията, включително чрез насърчаване на предприемачеството с цел създаване на нови устойчиви предприятия, които да осигуряват заетост на местното население и възможности за повишаване на доходите му както и повишаване на производителността и експортния потенциал на предприятията на тези територии. Цели се подобряване на производствените процеси, повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на предприятията на тези територии.

Основните предизвикателства, свързани с прилагане на подхода Водено от общностите местно развитие през програмен период 2014-2020, засягат необходимостта от създаване на заетост (вкл. алтернативна) и използване на местния потенциал за растеж, като се цели подобряване на качеството на живот и доходите на местното население.  Предприятията на тези територии са ключов източник за създаване на работни места, нови бизнес идеи, източник са на предприемачески умения и иновации. В този аспект усилията за създаване на конкурентоспособна и устойчива икономика са в пряка зависимост от подпомагане развитието на предприятията на тези територии за преодоляване на идентифицираните от местните групи за действие изразени негативни процеси по отношение на възможностите за развитие.