Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Във връзка с одобряване на доклада от работата на Оценителна комисия за повторна оценка УО на ОПИК информира за следното:

Във връзка с одобряване на доклада от работата на Оценителна комисия за повторна оценка и класиране на проектно предложение с рег. № BG16RFOP002-1.002-0806, подадено от кандидата „Мусала Иновации“ ООД по процедура на подбор на проекти с реф. № BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, проведена в изпълнение на влязло в сила Определение № 10167 от 01.08.2017 г. по адм. дело № 4246/2017 г. на Върховен административен съд, Седмо отделение, УО на ОПИК информира за следното:

 

В Списъка с резервните проектни предложения, подредени по реда на тяхното класиране, които успешно са преминали оценяването, но за които не достига финансиране по процедура BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“, се прави следното изменение и допълнение:

 

1. Създава се нов ред № 10 със следното съдържание:

 

 Рег.№ на проектното предложение в ИСУН

Наименование  на кандидата

Наименование на проектното предложение

Среден резултат
(брой точки)

Общо допустими разходи на проекта (лв.)

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ (лв.)

% на безвъзмездната помощ спрямо общите допустими разходи

10

BG16RFOP002-1.002-0806

„Мусала Иновации“ ООД

„Иновативна платформа за взаимодействие на географски разпределени екипи“

81,0

433 608,25

390 247,42

90,00

 

2. Досегашните редове с поредни номера от 10 до 458 включително, стават съответно с поредни номера от 11 до 459 включително.

 

Кандидатът „Мусала Иновации“ ООД ще бъде поканен да представи необходимите документи за подписване на административен договор. Изпратената покана има уведомителен характер и не гарантира предоставянето на безвъзмездна финансова помощ.