Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

В периода 04.07.2018 г. - 05.07.2018 г. УО на ОПИК 2014 – 2020 проведе обучение на Местните инициативни групи във връзка с подпомагане на процеса по успешното изпълнение на мерките в стратегиите за местно развитие с финансиране по програмата.

В периода 04.07.2018 г. - 05.07.2018 г. Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 (ОПИК) проведе обучение на Местните инициативни групи във връзка с подпомагане на процеса по успешното изпълнение на мерките в стратегиите за местно развитие с финансиране по програмата.

На обучението присъстваха представители на 31 МИГ, представители на Централно координационно звено към Министерски съвет и Управляващите органи на програмите, които участват в многофондовото  финансиране на подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР). Обучението беше открито от г-н Стефан Попов, Ръководител на Управляващия орган на ОПИК.

Целта на обучението бе да се предоставят методически насоки за подпомагане на МИГ за подготовката на пакета документи при обявяване на процедури за подбор на проекти в изпълнение на заложените мерки/операции в стратегиите с финансиране по ОПИК, препоръки и методически указания по отношение на провеждането на оценителни сесии и процедури за подбор на проекти, както и координация на всички нива от изпълнението.

В рамките на обучението участие в дискусиите взе и г-жа Илияна Илиева, зам.-главен директор,  отговорна за прилагането на подхода ВОМР по ОПИК. Г-жа Илиева представи напредъка в изпълнението на подхода по ОПИК, а именно: обявени към момента са 11 процедури за подбор на проекти с общ финансов ресурс в размер на 13 801 413 лева.

В рамките на обучението бяха връчени официално и първите 4 договора, подписани в резултат на успешно проведени процедури за подбор на проекти с финансиране по ОПИК от „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ОБЩИНА МАРИЦА" и „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - КОСТЕНЕЦ 2010“.

Договорите бяха връчени от г-н Стефан Попов, Ръководител на Управляващия орган на ОПИК, като стойността на отпусната безвъзмездна финансова помощ по тях възлиза на 526 806,40 лв., а общият им размер е 753 132,00 лв.

Инвестициите по сключените договори попадат в обхвата на Приоритетна ос 2: „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2. „Капацитет за растеж на МСП“ на ОПИК.