Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

УВЕЛИЧЕН Е БЮДЖЕТА ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-1.002 „ПОДКРЕПА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНОВАЦИИ ОТ СТАРТИРАЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ“ ПО ОПИК

Увеличаването на бюджета по процедурата е  с 11 416 186,25 лв. и позволява да бъдат финансирани 31 проектни предложения

В резултат на писмена процедура, проведена в периода 15 - 29 юни 2017 г., е взето неприсъствено решение на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 /ОПИК/,  утвърдено 30.06.2017 г. от председателя на КН на ОПИК за увеличаване на бюджета по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“ с 11 416 186.25 лв. Увеличението позволява да бъдат финансирани допълнително 31 проектни предложения, включени в резервен списък с проектни предложения, успешно преминали оценката, но за които не е достигнало финансиране и са получили 80 точки и повече.

Одобрените за финансиране кандидати ще бъдат поканени официално по електронната поща, която са посочили като адрес за кореспонденция в проектното си предложение, да предоставят необходимите документи, като уведомлението ще съдържа и покана за дата и час, на които кандидатите следва да се явят за подписването на административния договор.

ВАЖНО! Съгласно чл.36, ал.2 от ЗУСЕСИФ одобрените за финансиране кандидати имат срок от 10 календарни дни от получаване на поканата да предоставят всички доказателства, че отговарят на изискванията за бенефициент.

В случай на неспазване на горепосочения срок, Управляващият орган на ОПИК издава мотивирано решение за отказ от предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Удължавания на 10-дневния срок са недопустими.

Моля да имате предвид, че изпратените покани имат уведомителен характер и не гарантират предоставянето на безвъзмездна финансова помощ по одобреното за финансиране проектно предложение.

Документите може да намерите на следния линк: