Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Уведомление до кандидатите, предложени за финансиране по процедура BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“

Във връзка с проведената оценка по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“ и одобрение на оценителния доклад от Ръководителя на Управляващия орган, уведомяваме кандидатите, които са одобрени за финансиране по процедурата за необходимите документи, които следва да подготвят, за да бъдат допуснати до сключване на административен договор, съгласно списъка, публикуван на адрес: http://opik.bg/uploads/2017/04/bg16rfop002-1002-podkrepa-za-razrabotvane-na-inovatsii-ot-startirashchi-predpriyatiya-1-5.pdf

         Одобрените за финансиране кандидати ще бъдат поканени официално по електронната поща, която са посочили като адрес за кореспонденция в проектното си предложение, да предоставят необходимите документи, като уведомлението ще съдържа и покана за дата и час, на които кандидатите следва да се явят за подписването на административния договор.

         ВАЖНО! Съгласно чл.36, ал.2 от ЗУСЕСИФ одобрените за финансиране кандидати имат срок от 10 календарни дни от получаване на поканата да предоставят всички доказателства, че отговарят на изискванията за бенефициент.

         В случай на неспазване на горепосочения срок, Управляващият орган на ОПИК издава мотивирано решение за отказ от предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Удължавания на 10-дневния срок са недопустими.

Моля да имате предвид, че изпратените покани имат уведомителен характер и не гарантират предоставянето на безвъзмездна финансова помощ по одобреното за финансиране проектно предложение.

Документите може да намерите на следния линк: http://opik.bg/uploads/2017/04/bg16rfop002-1002-podkrepa-za-razrabotvane-na-inovatsii-ot-startirashchi-predpriyatiya-1-7.pdf