Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Управляващият орган на ОПИК уведомява бенефициентите, че с Държавен вестник, брой 27/31.03.2017 г., е обнародвано Постановление № 57 от 28 март 2017 г.

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. уведомява бенефициентите, че с Държавен вестник, брой 27/31.03.2017 г., е обнародвано Постановление № 57 от 28 март 2017 г. за приемане на Наредба за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове. Наредбата влиза в сила от датата на обнародването й.