Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Управляващият орган на ОПИК публикува сключен административен договор със „СОФИЯ ТЕХ ПАРК“ АД, конкретен бенефициент по процедура за директно предоставяне BG16RFOP002-1.003 Фаза 2 на проект "Създаване на научно-технологичен парк".

През месец април 2017 г. беше сключен административен договор BG16RFOP002-1.003-0001-С01 на стойност 12 317 649.61 лева чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проектно предложение, подадено от София Тех Парк АД по процедура BG16RFOP002-1.003 Фаза 2 на проект "Създаване на научно-технологичен парк" на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.

В изпълнение на разпоредбите на чл. 28 от ПМС № 162/05.07.2016 г. и в съответствие с изискванията, посочени в Приложение XII, т. 1 "Списък на операциите" към Регламент (ЕС) № 1303/2013, Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" - Управляващ орган по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 публикува Списък на сключени договори по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-1.003 Фаза 2 на проект "Създаване на научно-технологичен парк".  

Списъкът е публикуван едновременно и на интернет страницата на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Европейските структурни и инвестиционни фондове.