Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

УО публикува разяснение във връзка с постъпили въпроси относно зададено изискване в Условията за кандидатстване по процедура BG16RFOP002-3.002 "Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия"

Разяснение във връзка с постъпили въпроси относно зададено изискване в Условията за кандидатстване по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-3.002 "Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия", касаещо кандидати с инсталации, включени в регистъра за търговия с квоти за емисии на парникови газове.