Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

УО НА ОПИК УВЕДОМЯВА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ, ЧЕ НЕ СЕ ИЗИСКВАТ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ РАЗЛИЧНИ ОТ ТЕЗИ, КОИТО СА ПОСОЧЕНИ В ПАКЕТА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

УО НА ОПИК УВЕДОМЯВА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ, ЧЕ НЕ СЕ ИЗИСКВАТ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ РАЗЛИЧНИ ОТ ТЕЗИ, КОИТО СА ПОСОЧЕНИ В ПАКЕТА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Във връзка с множество запитвания, от страна на кандидат бенефициентите, за документите, които трябва да подават по отворената за кандидатстване процедура „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, УО на ОПИК уведомява всички заинтересовани страни, че не се изискват допълнителни документи различни от тези, които са посочени в пакета за кандидатстване.

По отношение на следните документи - Удостоверенията от НАП, Удостоверенията за липса на задължения към Столична общината и към общината по седалището на кандидата, както и по отношение на Свидетелство за съдимост (по отношение на лица, които са родени в България и не са осъждани) и документите от Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" Управляващият орган ще извършва служебни проверки чрез съответните администрации преди сключване на договор за предоставяне на БФП.

Актуалната информация към 17.30 часа на постъпилите проектни предложения е 17 764 бр. на обща стойност 146 829 202 лв.