Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

УО на ОПИК публикува Указания към бенефициентите с разяснения относно допустимостта на разходите по процедура BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID 19“

Във връзка с публикуваното Ръководство за изпълнение на административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID 19“ и поставени въпроси, касаещи изпълнението и отчитането й, УО на ОПИК разработи Указания към бенефициентите, които дават разяснения относно допустимостта на разходите във връзка с прилагане на нормативно установените прагове и процедури съгласно ЗУСЕСИФ и ПМС 160/2016.