Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

УО на ОПИК публикува списъци на проектни предложения по първи краен срок за кандидатстване по процедура № BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“ 

УО на ОПИК публикува Списък на предложените за финансиране проектни предложения по реда на тяхното класиране, Списък с резервните проектни предложения по реда на тяхното класиране и Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения по първи краен срок за кандидатстване по процедура № BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“ 

Във връзка с приключване на работата на Оценителната комисия за разглеждане, оценка и класиране на подадените проектни предложения в рамките на първи краен срок за кандидатстване по процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“, Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 публикува:


Списък на предложените за финансиране проектни предложения по първи краен срок за кандидатстване по процедура BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“, подредени по реда на тяхното класиране, съобразно секторното разпределение на наличния бюджет по процедурата и размера на безвъзмездната финансова помощ, която да бъде предоставена за всяко от тях;


Списък с резервните проектни предложения по първи краен срок за кандидатстване по процедура BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“, подредени по реда на тяхното класиране, съобразно секторното разпределение на наличния бюджет по процедурата, които успешно са преминали оценяването, но за които не достига финансиране;


Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения по първи краен срок за кандидатстване по процедура BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“.


От включените в оценка общо 815 броя проектни предложения по първи краен срок за кандидатстване по процедурата, предложени за финансиране са общо 194 броя проекти, от които: 
158 броя проектни предложения с код на основна икономическа дейност съгласно КИД-2008, попадащ в секторите от Националната стратегия за насърчаване на МСП, с изключение на ИКТ, за чието изпълнение е предвидено Управляващият орган на ОПИК да предостави безвъзмездна финансова помощ в размер на 30 191 662,53 лева и 
36 броя проектни предложения с код на основна икономическа дейност съгласно КИД-2008, попадащ в ИКТ секторите от Националната стратегия за насърчаване на МСП, за чието изпълнение е предвидено Управляващият орган на ОПИК да предостави безвъзмездна финансова помощ в размер на 6 584 646,25 лева.
Одобрените кандидати ще бъдат поканени да представят доказателства, че отговарят на изискванията за бенефициент, включително на правилата в условията за кандидатстване.
При остатъчен финансов ресурс по процедурата след проведеното договаряне с предложените за финансиране кандидати, безвъзмездна финансова помощ може да бъде предоставена и за кандидатите от списъка с резервните проектни предложения по реда на тяхното класиране и до изчерпване на наличния бюджет по първи краен срок за кандидатстване по процедурата.
На кандидатите, включени в списъка на предложените за отхвърляне проектни предложения ще бъде издадено мотивирано решение, с което се отказва предоставянето на безвъзмездна финансова помощ, и в което ще са посочени конкретните основания за отхвърляне.