Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

УО на ОПИК публикува списъци на предложените за финансиране проектни предложения по реда на тяхното класиране, резервните проектни предложения по реда на тяхното класиране и предложените за отхвърляне проектни предложения след етап ТФО

Във връзка с приключване на работата на Оценителната комисия за разглеждане, оценка и класиране на подадените проектни предложения по процедура на подбор на проекти № BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 публикува:

От включените в оценка общо 6090 броя проектни предложения по процедурата, предложени за финансиране са общо 1555 бр. проектни предложения, с обща препоръчана от комисията сума (безвъзмездна помощ) на одобрените за финансиране проектни предложения в размер на: 77 750 000 лева/ 39 752 943,76 евро.

Одобрените кандидати ще бъдат поканени да представят доказателства, че отговарят на изискванията за бенефициент, включително на правилата в Условията за кандидатстване.

По отношение на кандидатите, включени в списъците с резервни проектни предложения, които успешно са преминали оценяването, но за които не достига финансиране, УО на ОПИК е предприел действия за увеличаване на общия бюджет по процедурата. Информация относно размера на безвъзмездната финансова помощ, с който ще бъде увеличен бюджета по процедурата, както и разпределението по сектори, ще бъде допълнително публикувана на сайта на оперативната програма.

На кандидатите, включени в списъка на предложените за отхвърляне проектни предложения на етап „Техническа и финансова оценка“, ще бъде издадено мотивирано решение, с което се отказва предоставянето на безвъзмездна финансова помощ и в което ще са посочени конкретните основания за отхвърляне. Решенията за отказ от предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ще бъдат изпращани чрез ИСУН 2020.