Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

УО на ОПИК публикува резултатите от оценка на проектни предложения по процедура № BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средните предприятия"

Във връзка с приключване на работата на Оценителната комисия за разглеждане, оценка и класиране на подадените проектни предложения по процедура за подбор на проекти  BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средните предприятия”, Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 публикува Списък на предложените за финансиране проектни предложения, подредени по реда на тяхното класиране, и размера на безвъзмездната финансова помощ, която да бъде предоставена за всяко от тяхСписък с резервните проектни предложения, подредени по реда на тяхното класиране, които успешно са преминали оценяването, но за които не достига финансиране и Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения. 

От разгледаните общо 927 проектни предложения по процедурата, предложени за финансиране са 239 кандидати, като за тях е предвидено Управляващият орган на ОПИК да предостави безвъзмездна финансова помощ в размер на 172 542 023.95 лева.

Одобрените кандидати ще бъдат поканени да представят доказателства, че отговарят на изискванията за бенефициент, включително на правилата в условията за кандидатстване.

В 10-дневен срок от одобрението на оценителния доклад на кандидатите, включени в списъка на предложените за отхвърляне проектни предложения ще бъде издадено мотивирано решение, с което се отказва предоставянето на безвъзмездна финансова помощ.