Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

УО на ОПИК публикува Списък на предложените за финансиране проектни предложения и Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения по процедура BG16RFOP002-1.016 „Развитие на иновационни клъстери“ на ОПИК

Във връзка с приключване на работата на Оценителната комисия за разглеждане, оценка и класиране на подадените проектни предложения по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-1.016 „Развитие на иновационни клъстери“, Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 публикува:

 

От подадените 17 броя проектни предложения, предложени за финансиране са общо 14 броя проекти на кандидати. Предоставяната безвъзмездна финансова помощ е в размер на 16 451 397,29 лева.

Одобрените кандидати ще бъдат поканени да представят доказателства, че отговарят на изискванията за бенефициент, включително на правилата в условията за кандидатстване.

На кандидатите, включени в списъка на предложените за отхвърляне проектни предложения и кандидати, по отношение на които не е прекратено производството по предоставяне на безвъзмездна помощ, ще бъдат издадени индивидуални мотивирани решения, с които се отказва предоставянето на безвъзмездна финансова помощ, с посочени конкретни основания за отхвърляне.

В допълнение, в публичния модул на ИСУН 2020 (на адрес: 2020.eufunds.bg), в раздел „Справки“, подраздел „Резултати от оценка“ също са публикувани резултатите от класирането по процедура BG16RFOP002-1.016 „Развитие на иновационни клъстери“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.