Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

УО НА ОПИК ПУБЛИКУВА РЕШЕНИE ЗА ЧАСТИЧНА ОТМЯНА НА СПИСЪЦИТЕ С ОТХВЪРЛЕНИТЕ КАНДИДАТИ ПО 14-ТА И 18-ТА ОЦЕНИТЕЛНИ СЕСИИ ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-2.073

Във връзка с установени случаи на неправомерно отхвърлени кандидати поради допусната техническа грешка, публикувани в Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения по 14-та оценителна сесия и Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения по 18-та оценителна сесия по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ и поставена резолюция на докладна записка с изх. № 93-00-2286/10.06.2021 г., Управляващият орган на ОПИК публикува Решение № РД-16-920/14.06.2021 г. на основание чл. 156, ал. 1 и ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс за частично оттегляне на списъците на отхвърлените кандидати по процедурата, представляващи индивидуални административни актове по смисъла на чл. 21, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, публикувани на интернет страницата на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ на 14.04.2021 г.

Кандидатите, включени в Решение № РД-16-920/14.06.2021 г. ще бъдат уведомени индивидуално чрез профилите им в ИСУН 2020 като не следва да връщат отговор на изпратената от Управляващия орган комуникация, нито да прикачат  документи към нея.