Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

УО на ОПИК публикува Решение № РД-16-1360/08.12.2016 г. за одобряване на доклада на оценителната комисия за извършена оценка и класиране на проектни предложения по процедура BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията"

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 публикува Решение № РД-16-1360/08.12.2016 г. за одобряване на доклада на оценителната комисия за извършена оценка и класиране на проектни предложения по процедура за подбор на проекти с референтен номер: BG16RFOP002-1.001  „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“  на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 и  Приложение № 1 „Списък на проектните предложения, одобрени за финансиране, включително наименованието на проектите и кандидатите, получената от всяко проектно предложение окончателна оценка, размера на общо допустимите разходи и размера на безвъзмездната финансова помощ, която да бъде предоставена за всяко проектно предложение, както и интензитет на безвъзмездната финансова помощ, включително по Елемент “Инвестиции“ и Елемент „Услуги“  и Приложение № 2 „Списък с резервни проектни предложения, които успешно са преминали оценката, но за които не е достигнало финансиране, включително наименованието на проектите и кандидатите, получената от всяко проектно предложение окончателна оценка, размера на общо допустимите разходи и размера на безвъзмездната финансова помощ, както и интензитет на безвъзмездната финансова помощ, включително и по Елемент “Инвестиции“ и Елемент „Услуги“.