Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

УО на ОПИК публикува разяснения относно изпълнението на договорите по процедура BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от панмията COVID-19“

Във връзка с постъпили запитвания относно изпълнението на договорите по процедура BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, следва да имате предвид, че:

  1. Историческите данни могат да бъдат доказани чрез сключени договори, споразумения, фактури за предходни периоди, извлечения от ценоразписи на доставчиците, справки и/или всякакви други документи, от които да може да се установи, че цените са пазарни;
  2. Историческите данни за извършените разходи се представят еднократно, в случай че бъдат предявени разходи за сходни/идентични разходи за доставки/услуги неколкократно;
  3. За доказване, че цените са пазарни е достатъчно и предоставянето на документи за сходни разходи за доставки/услуги, когато не е възможно да бъдат предоставени документи за идентични такива.