Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

УО на ОПИК публикува Покана за представяне на проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна помощ на конкретен бенефициент

     МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА

П О К А Н А

   за представяне на проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна помощ на конкретен бенефициент

 

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. (ОПИК 2014-2020) кани „Ай Си Джи Би“ АД да представи проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна помощ на конкретен бенефициент:  BG16RFOP002-4.002 „Изграждане на междусистемна газова връзка Гърция – България“ по Приоритетна ос 4 „Премахване на пречките в областта на сигурността на доставките на газ“, Инвестиционен приоритет 4.1. „Подобряване на енергийната ефективност и сигурността на доставките чрез разработване на интелигентни системи за пренос на енергия“.

Основната цел на процедурата  е да се осигури диверсификация на маршрутите и на източниците за доставка на природен газ за България  чрез изграждането на междусистемна газова връзка Гърция – България, като по този начин се гарантира сигурността на енергийните доставки за страната и за страните от Югоизточна Европа.  

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Индикативният бюджет по тази процедура е:  76 277 370 лева.

Допустими за финансиране са следните дейности:  

1). Дейности, свързани с подготовка на проекта: проучвания, оценка на въздействието върху околната среда, проектиране и др.

2).  Придобиване на земя и/или на ограничени вещни права.

3). Строително-монтажни работи (СМР) за изграждане, изпитване и тестване, и въвеждане в търговска експлоатация на интерконектора, вкл. на необходимите обекти, съоръжения, сгради, системи, инсталации, далекосъобщителни мрежи, техническа инфраструктура и др. и свързаните с това разрешителни документи, изискващи се от националното законодателство.    

4). Извършване на предварителни теренни археологически проучвания и археологически наблюдения по време на строителството.

5).  Упражняване на авторски и строителен надзор и оценка за съответствие с основните изисквания към строежите.

6). Упражняване на инвеститорски контрол на строителството от името на бенефициента.

7). Придобиване на дълготрайни материални активи (машини, оборудване, съоръжения), необходими за изграждане на интерконектора, включително всички преки дейности/разходи, които са необходими за привеждането им в работно състояние и в съответствие с тяхното предназначение.

8). Придобиване на софтуер, лицензи и други дълготрайни нематериални активи, необходими за изпълнение на проекта.

9). Закупуване на материали и консумативи, необходими за оперативното изпълнение на дейностите по проекта.

10). Организиране и провеждане на събития/срещи и мероприятия във връзка с изпълнението на проекта.  

11). Организация и управление на проекта.

12). Одит на проекта.

13). Информация и комуникация на дейностите на проекта.

Пълният пакет документи за кандидатстване (Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях) са публикувани на следния интернет адрес: www.opic.bg и на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България: www.eufunds.bg.

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб-базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

 

По настоящата процедура не е предвиден краен срок за кандидатстване.