Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

УО на ОПИК публикува изменен пакет документи по процедура № BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“

Във връзка с настъпили промени в нормативната уредба, следващи от § 3 от Допълнителните разпоредби на ПМС № 162/2016 г., § 9 от Преходните и заключителните разпоредби на ПМС № 160/2016 г., § 3 и § 8 от Преходните и заключителните разпоредби на ПМС № 189/2016 г., и § 2, т. 2 от Допълнителните разпоредби на Наредба за администриране на нередности по европейските структурни и инвестиционни фондове (приета с ПМС № 173 от 13.07.2016 г., обн., ДВ, бр. 57 от 22.07.2016 г.), със  Заповед №РД-16-848/31.08.2016 г.  на ръководителя на Управляващия орган са направени изменения в:

1. Условията за кандидатстване
2. Декларация за нередности
3. „Указания за попълване на електронен Формуляр за кандидатстване“ към Условията за кандидатстване по процедура на подбор на проекти № BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“
4. Условията за изпълнение
5. „Общи условия към финансираните по Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ“

С посочената заповед се удължава и крайният срок за подаване на проектни предложения по процедура № BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ от 19:00 часа на 12.10.2016 г. на 17:30 часа на 28.10.2016 г.