Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

УО на ОПИК публикува актуализирано Ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

Със Заповед РД-16-1165/24.08.2017 г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 е одобрено актуализирано Ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

Актуализацията е извършена във връзка с:

както и с цел спазване на принципа за добро финансово управление.

 

Конкретните промените се изразяват в следното:

 

  1. В Глава III „Процедури за определяне на изпълнители“, в т. 2 „Видове процедури за определяне на изпълнител“:

1.1.1. текстът на подт. 2 в раздел „Размер на безвъзмездната финансова помощ по-голям от 50%“ се заменя.

1.1.2. текстът на подт. 1 в раздел „Размер на безвъзмездната финансова помощ по-малък или равен на 50%“ се заменя.

1.1.3. В „Таблица 1 Прагове и процедури“ текстът „Съобщение за събиране на ценови предложения“ се заменя с „Поне 2 (две) съпоставими оферти, каталози, разпечатки от официални интернет страници или комбинация от посочените“.

 

  1. В Глава III „Процедури за определяне на изпълнител“, т. 3.3.2 „Необходими документи за извършване на последващ контрол на избран изпълнител по реда на чл. 2, ал. 7 от ПМС160/01.07.2016 г.“ се заменя с нова точка 3.3.2.

 

  1. В Глава III „Процедури за определяне на изпълнител“, т. 5 „Избор на изпълнител по реда на чл. 2, ал. 7 от ПМС160/01.07.2016 г.“ се заменя с нова точка 5 „Избор на изпълнител на база събрани поне 2 (две) съпоставими оферти, каталози, разпечатки от официални интернет страници или комбинация от посочените“

 

  1. В Глава II „Техническо и финансово изпълнение на договора за безвъзмездна финансова помощ“, част втора, в т. 4.1 „Документи, прилагани към междинен/финален отчет, потвърждаващи изпълнението на дейностите по проекта“, в Таблица 1, към частта „Документи“ на реда „Осигуряване на необходимия квалифициран персонал и персонал отговорен за икономическите дейности“ се добавя изискуемо доказателство за изпълнение на съответна дейност по назначаване на екипи по проектите.

 

  1. В Глава II „Техническо и финансово изпълнение на договора за безвъзмездна финансова помощ“, част втора, след последния абзац на т. 5 „Потвърждаване на разходите от бенефициентите“ се добавя поле „ВАЖНО“ със съответен указващ текст.

 

  1. Приложение 2.14 „Декларация за допустимите разходи“ към Глава „Техническо и финансово изпълнение на договора за безвъзмездна финансова помощ“ се заменя с ново Приложение 2.14 „Декларация за допустимите разходи“ (във формат word).

За всички случаи, при които бенефициентите са приложили изискванията на отменения чл. 2, ал. 7 на ПМС № 160 от 2016 г. (обн. ДВ, бр. 52 от 2016 г., посл. изм. ДВ, бр. 68 от 2017 г.), следва да се съобразят съответните изисквания, посочени по отношение на публикуването на съобщение за набиране на ценови предложения в предходно публикуваната версия на Ръководството за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ (одобрено със заповед на Заповед РД-16-775/01.06.2017 г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020).