Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

УО на ОПИК прекратява процедурите „Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия“ и „Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове (РИЦ)“

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ прекратява процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Решение № РД-16-346 от 28.04.2020 г. за BG16RFOP002-1.022 „Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия“ и Решение № РД-16-347 от 28.04.2020 г. за BG16RFOP002-1.027 „Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове (РИЦ)“ на Ръководителя на Управляващия орган.

Причината за прекратяването е бързото разпространение на новия корона вирус (COVID-19), което предизвика сериозни сътресения в обществения и икономически живот на всички държави в световен мащаб и представлява сериозна заплаха за живота и здравето на хората, като оказва изключителен натиск не само върху здравните системи, но и върху икономическите структури. Всичко това поражда необходимостта от предприемане на спешни мерки, за да бъде подпомогната икономиката на страната за справяне с извънредната ситуация.

За да се отговори на последиците от кризата, засягаща общественото здраве Управляващият орган на ОПИК е необходимо да предприеме поредица от действия, с които да преосмисли и пренасочи финансовата подкрепа в необходимата посока и най-вече в посока към микро, малките и средни предприятия като временни мерки за осигуряване на ефективен отговор на кризата.

По отношение на процедура BG16RFOP002-1.027 „Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове (РИЦ)“ и с оглед на все по-нарастващата необходимост от засилване на връзката между бизнеса и науката в сферата на иновациите, УО на ОПИК като отговорна структура, ще търси възможности за нейното реализиране в рамките на средствата от новия програмен период 2021-2027.

Същевременно предвид важността на процедура BG16RFOP002-1.022 „Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия“ и в условията на пандемия COVID-19, както и в отговор на бъдещото развитие на иновативния сектор от икономиката на България, УО на ОПИК предвижда в рамките на настоящия програмен период 2014-2020 да прецизира фокуса на подкрепата и да предостави възможност за осъществяването на процедурата в най-кратки срокове.