Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

УО на ОПИК кани ДАМТН да представи проектно предложение по процедура BG16RFOP002-2.103 „Развитие на устойчива бизнес среда чрез осигуряване на ефективен надзор в областта на контрола на качеството на течните и твърдите горива“

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. (ОПИК 2014-2020) кани Държавната агенция за метрологичен и технически надзор да представи проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна помощ на конкретен бенефициент: BG16RFOP002-2.103 „Развитие на устойчива бизнес среда чрез осигуряване на ефективен надзор в областта на контрола на качеството на течните и твърдите горива“ по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2. „Капацитет за растеж на МСП“ на ОПИК  2014-2020.

Основната цел на процедурата е да се предостави институционална подкрепа на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) за ефективен надзор в областта на контрола на качеството на течните и твърдите горива. 

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Индикативният бюджет по тази процедура е:  1 000 000 лева.     

Допустими за финансиране са следните дейности:

1) Разработване и придобиване на инвестиционен проект за извършване на строително-монтажни работи (СМР) за изграждане на изпитвателна лаборатория за твърди горива.  

2) Извършване на строително-монтажни работи за изграждане и функциониране на изпитвателна лаборатория за твърди горива с цел осигуряване на специални условия на околната среда (температура, влага и др.) за работа на метрологичното и изпитвателното оборудване. 

3) Доставка на обзавеждане, необходимо за функционирането на изпитвателната лаборатория за твърди горива.

4) Доставка на измервателно и изпитвателно оборудване, необходимо за целите на проекта.       

5) Консултантски услуги за подготовка/разработване на документация за предвидените по проекта обществени поръчки и осъществяване на контрол по изпълнението на дейностите по договорите за възлагане на обществени поръчки.

6) Дейности, свързани с организация и управление на проекта.

Пълният пакет документи за кандидатстване (Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях) са публикувани на следния интернет адрес: www.opic.bg и на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България: www.eufunds.bg.

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб-базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

 

Крайният срок за подаване на проектното предложение е 16:30 часа на 06.08.2021 г.