Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Информация за задължението на бенефициентите за осигуряване на информираност и публичност при изпълнение на проекти по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията Covid 19"

Във връзка с изпълнението на сключени административни договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (АДПБФП) по процедура BG16RFOP002-2.073 „ПОДКРЕПА НА МИКРО И МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 и предвид посоченото в чл. 6 от Общи условия към сключените АДБФП, бенефициентът има задължение да осигурите информиране и публичност за изпълнявания проект.

По време на изпълнението на проекта бенефициентът информира обществеността за получената от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 подкрепа, като:

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Поставянето на плакат с информация за проекта за задължително изискване, като при наличие на интернет страница следва да се включи и на нея информация за изпълнение на проекта съгласно горепосоченото.

Предвид горепосоченото и с цел улеснение на бенефициентите УО, представя разработени 3 примерни варианта на плакат с информация за проекта, от които може да се избере един:

Вариант 1. Плакат съгласно посоченото в РЪКОВОДСТВО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРИ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ по ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВАПОМОЩ BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ - Приложение 1.4;

 

Вариант 2.Плакат съгласно посоченото в Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г. – съдържащ задължителни минимални изисквания за съдържание и визуализация;

 

Вариант 3. Плакат в съответствие с изисквания за съдържание и визуализация с добавен реквизит - Номер на АДПБФП.