Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

УO на ОПИК 2014-2020 кани Министерство на туризма да представи проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на конкретен бенефициент.

 

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. (ОПИК 2014-2020) кани Министерство на туризма да представи проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на конкретен бенефициент:  BG16RFOP002-2.010 „Предоставяне на институционална подкрепа на Министерство на туризма за дейности, свързани с повишаване капацитета на МСП в областта на туризма“ по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП", Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП" на ОПИК.

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. (ОПИК 2014-2020) кани Министерство на туризма (МТ) да представи проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна помощ на конкретен бенефициент:  BG16RFOP002-2.010 „Предоставяне на институционална подкрепа на Министерство на туризма за дейности, свързани с повишаване капацитета на МСП в областта на туризма“ по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП", Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП" на ОПИК.

Основната цел на процедурата е да доведе до подобряване на бизнес-средата, в която оперират туристическите предприятия посредством предоставяне на институционална подкрепа на Министерство на туризма за дейности, свързани с повишаване капацитета на МСП в областта на туризма и по-конкретно на капацитета им за растеж в рамките на регионалните, националния и международния пазари.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Индикативният бюджет по тази процедура е: 9 779 150  лева.   

Допустими за финансиране са следните дейности:  

1. Дейности в подкрепа на създаването и функционирането на Организации за управление на туристическите райони (ОУТР), вкл.:

1.1 Подготовка за изграждане и функциониране на ОУТР:

- Разработване на методика и организация на структурата на работа на ОУТР, програми, наръчници, анализи, процедури и критерии за подбор на персонала, анализ на нуждите от обучение и др. Подготовка и провеждане на обучения на персонала, членовете на органите за управление и Общото събрание на ОУТР.

- Подготовка и провеждане на разяснителна кампания за ОУТР: разработване, издаване и разпространение на информационни материали; поддържане на секция „Въпроси и отговори“ за създаване на ОУТР на сайта на МТ; провеждане на срещи (семинари) в подрайоните на туристическите райони.

1.2 Дейности за разкриване на офиси на ОУТР в 9-те туристически района, включително закупуване на обзавеждане и оборудване.

1.3  Провеждане на проучвания, изготвяне на анализи, прогнози, стратегии и др., създаване на бази–данни, подготовка и провеждане на обучителни и промоционални кампании, вкл. разработване, издаване и разпространение на рекламни материали в подкрепа на ОУТР за всеки от 9-те туристически района.

- маркетингови изследвания и проучвания на туристическия поток в отделните райони, анализи и прогнози за туристическото развитие.

- пазарни проучвания за МСП на ниво туристически район за всеки от 9-те туристически района.

- създаване на бази-данни с информация за ресурси, атракции и др.

- разработване на маркетингови стратегии, вкл. брандингови стратегии, наръчник за приложението на брандовите елементи и др. за развитие на туризма за отделните  туристически райони.

- подготовка и провеждане на обучителни кампании и събития за представяне на информация, анализи, прогнози за туристическото развитие на района; възможностите за финансиране на проекти на МСП в туризма, съдействие при създаване на бизнес-партньорства и др.

- разработване на стратегии за провеждане на промоционални кампании, подготовка и провеждане на промоционални кампании за всеки от 9-те туристически района, вкл. разработване, издаване и разпространение на рекламни материали (вкл. електронни/мултимедийни) в подкрепа на ОУТР в конкретния регион.

1.4. Организиране на участието на МСП в национални и международни туристически събития и изложения, B2B срещи, форуми и др.

- анализ на резултатите и ефекта от участието в организираните и проведени борси и изложения в периода 2013-2016; проучване сред целевите групи на предпочитаните борси и изложения, подбор на борсите и изложенията, които ще бъдат обект на проекта; разработване на критерии за извършване на  подбор сред МСП и др.

- извършване на подбор сред МСП и организиране на участието в международни и национални туристически борси и изложения (наем на щанд, изграждането му, медийни такси, участие в каталог, разходи за текущите нужди за работата на щанда и др., настаняване, транспорт на участниците), B2B срещи, форуми и др.

2. Повишаване качеството на услугите на МСП в туризма чрез използване на ИКТ технологии и уеб-базиран маркетинг

2.1 Развитие и актуализиране на съдържанието на порталния туристически сайт и на мултимедийния каталог, изграждане на виртуална платформа на ОУТР

- подготовка на спецификации  за обновяване и разширяване на порталния туристически сайт на България (www.bulgariatravel.org); проектиране, програмиране и доразвиване/актуализиране/ разширяване на порталния туристически сайт; развитие и допълване на съдържанието на мултимедийния каталог; хостинг; софтуерна и хардуерна обезпеченост, софтуерни лицензи, интернет свързаност; създаване, обработване, превод на необходимата информация.

- разработване на Виртуална платформа за ОУТР като елемент от порталния туристически сайт на България.

2.2  Уеб маркетинг, вкл. създаване, обработване, превод, текуща актуализация на необходимата информация, вкл. интернет реклама на ОУТР, позициониране в търсещи системи, социалните мрежи и др. сайтове и платформи.

3. Изграждане и внедряване на единна система за туристическа информация на национално ниво (ЕСТИ)

 - Подготовка на спецификации за обновяване и разширяване на съществуващите информационни системи (Националният туристически регистър, туристическата информационна система и предоставяне на статистически данни за туризма);

- Проектиране, програмиране и изграждане на ЕСТИ;

- Изграждане на връзки и свързването на ЕСТИ с регистрите на други институции;

- Внедряване на ЕСТИ: доставка на хардуер за работа на ЕСТИ; доставка на софтуер и софтуерни лицензи; внедряване; интеграция със съществуващите системи; миграция на данни.

- Създаване, обработка и публикуване на необходимата информация в ЕСТИ;

- Поддръжка на ЕСТИ.

4. Консултантски услуги за разработване на документации, вкл. технически спецификации.

5. Дейности, свързани с организация и управление на проекта/ите. В обхвата на тези дейности попадат и дейностите за одит на проекта/ите, както и дейностите, свързани с информация и комуникация.

Помощ “de minimis” съгласно Регламент (ЕC) 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. ще се прилага по отношение на предприятията, крайни ползватели на помощта (в случаите, когато е приложимо).

Пълният пакет документи за кандидатстване (Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях) са публикувани на следния интернет адрес: www.opic.bg и на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България: www.eufunds.bg.

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез попълване на уеб-базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

Крайните срокове за подаване на проектни предложения са, както следва:

Първи краен срок – 09.03.2018 г.

Втори краен срок – 11.03.2019 г.