Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Проведе се Третото официално заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 и на Оперативна програма "Инициатива за малки и средни предприятия" 2014-2020

На 24 ноември 2016 г., в зала „Правец“ на хотел Риу Правец, гр. Правец, се проведе Третото официално заседание на Комитета за наблюдение (КН) на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г. (ОПИК)  и на Оперативна програма "Инициатива за малки и средни предприятия" 2014-2020 г. (ОПИМСП).

Комитетът за наблюдение бе председателстван от г-жа Ивелина Пенева, Главен директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ в Министерство на икономиката и заместник-председател на Комитета за наблюдение.

Участие в заседанието взеха и представители на ГД „Регионална и урбанистична политика“ на Европейската комисия.  

На заседанието беше обсъден напредъкът в изпълнението на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност".

Бяха обсъдени и одобрени методология и критерии за подбор на операции по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Развитие на клъстери в България“ и процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за институционална подкрепа на ИА Българска служба за акредитация. Бяха обсъдени и критерии за подбор на операции по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“.

КН се запозна с напредъка в изпълнението на финансовите инструменти по ОПИК и одобри методология и критерии за подбор на операции по четири дялови финансови инструмента.

След представения напредък в изпълнението на подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР) в рамките на ОПИК, КН одобри и методология и критерии за подбор на операции по стратегиите за ВОМР.

На заседанието бяха обсъдени и одобрени принципно промени в ОПИК, водещи до разширяване на обхвата на индикативните дейности/мерки, предвидени в Приоритетна ос 4 „Премахване на пречките в областта на сигурността на доставките на газ“, във връзка с  предложение на Министерство на енергетиката.

Управляващият орган на ОПИК предложи промени в Индикативната годишна работна програма (ИГРП) на ОПИК за 2016 г. и проект на ИГРП на ОПИК за 2017 г., които също бяха одобрени от КН.

В рамките на дневния ред на заседанието бяха представени още напредъкът в изпълнението на ОПИМСП, проект на Окончателен доклад за изпълнението на ОП “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 (ОПРКБИ) и информация за извършени одити по ОПРКБИ, ОПИК и ОПИМСП през 2016 г.