Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Срок за кандидатстване по процедура „Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове (РИЦ)“

Във връзка с постъпили искания за удължаване на срока за подаване на проектни предложения по процедура BG16RFOP002-1.018 „Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове (РИЦ)“, Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (УО на ОПИК) информира всички заинтересовани страни, че към момента не съществуват нормативни основания за посоченото.

В детайлните правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за програмен период 2014-2020 г., определени в Постановление на Министерски съвет № 162 от 05.07.2016 г., са описани случаите, в които срокът за подаване на проектни предложения по дадена процедура може да се удължава. Съгласно чл. 11, ал. 5, това може да се случи при следните хипотези:

1. при изменение на документите по чл. 5, ал. 1, т. 1 на основанията, посочени в чл. 26, ал. 7, т. 1 и 2 ЗУСЕСИФ;

2. когато в срок до три дни преди изтичането на срока по ал. 1 няма постъпили проектни предложения или всички проектни предложения са оттеглени;

3. когато общият размер на заявената безвъзмездна финансова помощ по подадените в рамките на срока по ал. 1 проектни предложения е по-малък от бюджета на процедурата;

4. когато с изменение на индикативната годишна работна програма се отменя обявяването на друга процедура за финансиране на същата дейност.

Предвид гореизложеното, при наличие на някое от посочените основания, УО на ОПИК ще обмисли възможността за удължаване на срока за кандидатстване по процедура BG16RFOP002-1.018 „Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове (РИЦ)“.