Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

СЪОБЩЕНИЕ: Относно публикувания от УО на ОПИК в публичния модул на адрес http://2020.eufunds.bg списък на проектните предложения, подадени по процедура BG16RFOP002-2.040

СЪОБЩЕНИЕ: Относно публикувания от УО на ОПИК в публичния модул на адрес http://2020.eufunds.bg списък на проектните предложения, подадени по процедура BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“ на ОПИК

Във връзка с приключване на работата на Оценителната комисия за разглеждане, оценка и класиране на подадените проектни предложения по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК), и с оглед на новата функционалност на системата ИСУН 2020 за публикуване на списък с резултати от класиране в публичния модул на адрес http://2020.eufunds.bg/), Управляващият орган публикува списъците с резултати от оценката, както на своите интернет страници - www.opcompetitiveness.bg и www.opic.bg, и на Единния информационен портал на ЕСИФ, в рубрика "Новини", на подстраницата на ОПИК, така и чрез ИСУН 2020 в публичния модул на адрес - http://2020.eufunds.bg/, в раздел "Справки".

След публикуване на списъка в публичния модул (http://2020.eufunds.bg/), е установено, че в същия са налице грешки, предвид възможностите към момента на системата ИСУН 2020 и изискването на Условията за кандидатстване по процедурата, разпределението на наличния бюджет и съответно извършеното класиране на проектните предложения, да бъде в зависимост от технологичната интензивност на секторите на икономическа дейност и категорията на предприятията-кандидати.

Във връзка с установеното, и след получени указания от Дирекция "Централно координационно звено", УО на ОПИК е анулирал автоматично създадения списък от електронната система ИСУН 2020 в публичния модул на адрес http://2020.eufunds.bg/.

За водеща относно резултатите от оценката на проектните предложения, подадени по процедура BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“, следва да се взема предвид информацията, публикувана на следните три сайта:

1. На сайта на ОПИК 2014-2020 (www.opic.bg):

- в рубрика "Новини" с активен линк към процедура 2.040 - http://opic.bg/;

- към процедура 2.040 - с активни линкове към всеки съответен списък http://opic.bg/procedure/bg16rfop002-2040-podobryavane-na-proizvodstveniya-kapatsitet-v-malkite-i-sredni-predpriyatiya

2. На сайта на ОПРКБИ 2007-2013 (www.opcompetitiveness.bg):

- в рубрика "Новини" с активен линк към процедура 2.040 - http://opcompetitiveness.bg/news.php?id=1321    

- към процедура 2.040 - с активни линкове към всеки съответен списък - http://www.opcompetitiveness.bg/module4.php?menu_id=361&id=170

3. На сайта на Единния информационен портал на ЕСИФ (www.eufunds.bg):

- в рубрика "Новини" на подстраницата на ОПИК - https://www.eufunds.bg/bg/opic/node/3228

УО на ОПИК се извинява за причиненото неудобство.