Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

С влязло в сила изменение в Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, срокът по чл. 36, ал 2. е променен от 10-дневен на 30-дневен.

С влязло в сила изменение в Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, срокът по чл. 36, ал 2. е променен от 10-дневен на 30-дневен.

В тази връзка кандидатите, които са поканени да предоставят документи за сключването на административни договори по процедури BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в България“ и BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ на ОПИК, следва да считат, че срокът за представяне на доказателства, че отговарят на изискванията за бенефициент се удължава от 10 на 30 дни, считано от датата на получаване на първоначалното уведомление.