Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Разяснение относно прилагането на изискванията заложени в чл. 14, параграф 6 на Регламент № 651/2014 на Комисията

УО на ОПИК публикува разяснение относно прилагането на изискванията заложени в чл. 14, параграф 6 на Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 година за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора.