Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Провеждат се пазарни консултации за над 80% от средствата по ОПИК 2014-2020 за дялови и квази-дялови финансови инструменти

„Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД (ФМФИБ) стартира пазарни консултации за финансов инструмент „Фонд Мецанин/Растеж“. Това е третият пореден публикуван пазарен тест за финансов инструмент, съ-финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР). Със стартирането на консултациите по този инструмент към пазара е насочен общо над 80% от предоставения за управление от ФМФИБ ресурс по дялови и квази-дялови финансови инструменти по програмата.

Структурата на инструмента предвижда създаване на един и повече инвестиционни фондове чрез избор на финансови посредници, в който/които, в допълнение към публичния ресурс, предоставен от ФМФИБ, ще бъдат привлечени и частни инвестиции. Инструментът „Фонд Мецанин/Растеж“ е с бюджет 40 млн. евро от ОПИК 2014-2020 г., като се очаква да бъде привлечено частно финансиране от близо 27 млн. евро. Фондът/фондовете ще инвестира/т в МСП с потенциал за растеж и в зряла фаза на развитие, предимно чрез дялово и квази-дялово участие.

„Фонд Мецанин/Растеж“ може да осигури достъп до алтернативно финансиране за МСП с високи темпове на растеж и с планове за разширяване на дейността в България и чужбина, да подпомогне разширяването на производството и капацитета, както и развитието на нови продукти. Наред с това, инструментът ще обърне особено внимание на укрепването на управленския капацитет,  корпоративното управление и системите за отчетност на финансираните предприятия с цел повишаване конкурентоспособността, предвид предизвикателствата пред бизнеса в световен мащаб.

Целта на пазарната консултация е да се постигане оптимална структура на инструмент „Фонд Мецанин/Растеж“, отчитайки актуалната ситуация на пазара, нуждите на потенциалните Финансови посредници, заинтересованите частни инвеститори и предприятията, търсещи достъп до подобен вид финансиране, съобразявайки с контекста на целите, заложени в ОПИК 2014-2020, националните и европейски политики.

Подробни характеристики на финансовия инструмент могат да бъдат намерени на интернет адрес: http://www.fmfib.bg/bg/instruments, където е публикувана индикативната техническа спецификация за избор на финансови посредници.

Предложения и коментари по индикативната техническа спецификация могат да се изпращат в срок до 13 април 2017 г. на следната електронна поща: MGFOPIC@fmfib.bg. За допълнителна информация и въпроси относно пазарните консултации, може да се свържете с екипа на ФМФИБ на тел. +359 2 801 40 50.