Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

ПРОВЕДЕ СЕ ТРАДИЦИОННАТА СРЕЩА МЕЖДУ БТПП И УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014-2010

На 16 юли 2019 г., по покана на ръководството на Българска търговско промишлена палата /БТПП/, се проведе традиционната среща между Главния секретар на БТПП Васил Тодоров и Смилена Костова, и.д. Главен директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” в Министерство на икономиката. На срещата бяха обсъдени теми засягащи приноса и подкрепата от страна на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2010 г. /ОПИК/ към бизнеса, предстоящите процедури по програмата до края на този програмен период, приоритетите през новия програмен период и ползотворното сътрудничество между двете институции.

„Оперативната програма е от най-голямо значение за бизнеса, което е предпоставка за традиционното сътрудничество между БТПП и Управляващия орган на ОПИК“, подчерта г-н Тодоров. Той отчете големия интерес на фирмите-членове на БТПП към процедурите, обявявани по ОПИК и наблегна на ролята, която оказва програмата за иновативното развитие на бизнеса и по-специално на малките и средни предприятия, за укрепването на производствения им капацитет, тяхната интернационализация и конкурентоспособност.

Г-жа Смилена Костова потвърди готовността на министерството на икономиката да продължи активното партньорство с работодателските организации при подготовката на процедури по ОПИК, тематични области и при дефинирането на приоритетните за бизнеса. В тази връзка, беше предложена идея за съвместни участия при провеждането на информационни кампании сред потенциалните бенефициенти за разясняване на правилата и условията за кандидатстване по открити процедури на ОПИК, което ще бъде още една предпоставка за затвърждаване на ползотворното сътрудничество между ГД ЕФК и БТПП.

В рамките на срещата беше поставен и акцент върху направените предложения на Палатата и по линия на АОБР, във връзка с някои от предстоящите за обявяване процедури. Изтъкната беше нарастващата роля на финансовите инструменти като утвърждаваща се тенденция за подпомагане на бизнеса и за развиване на предприемаческия дух и инициатива.