Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Покана за заявяване на интерес № JER-009/8 за избиране на финансови посредници по инструмент „Фонд за начално финансиране с компонент на акселератор“

Покана за заявяване на интерес № JER-009/8 за избиране на финансови посредници по инструмент „Фонд за начално финансиране с компонент на акселератор“ (“Early stage fund with an acceleration compartment”) беше публикувана от Европейския инвестиционен фонд.

Целта на финансовия инструмент е да подкрепи предприятията в ранните етапи на развитие чрез финансиране под формата на капитал или квази-капитал, като продължи успешната дейност на фондовете създадени по инициативата JEREMIE.

Инструментът се финансира изцяло с рециклирани средства, акумулирани след изпълнението на инициативата JEREMIE в рамките на оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013. Средствата инвестирани от Холдинговия Фонд по JEREMIE представляват национален ресурс, управляван от Министерство на икономиката.

Крайният срок за подаване на Заявления за интерес по финансовия инструмент е 13 март 2017 г.

Заинтересованите кандидати могат да прочетат пълния текст на Поканата и описание на финансовия инструмент на следния интернет адрес: http://www.eif.org/what_we_do/resources/jeremie/calls-for-expression-of-interest/2016/2016_call_EOI_JEREMIE_Bulgaria_JER-009_8.htm и да подадат своите Заявления за заявяване на интерес до ЕИФ, използвайки информацията за контакт, посочена в съответната Покана за заявяване на интерес.

Въпроси относно Поканата за заявяване на интерес могат да бъдат отправени преди 31-ви януари 2017 г., на следния адрес на електронна поща: info.rbd@eif.org. Кандидатите няма да получат индивидуални отговори на зададените въпроси. Отговори на всички получени въпроси, изпратени в срок, ще бъдат публикувани в пояснителен документ на интернет страницата на ЕИФ: www.eif.org, не по-късно от 15-ти февруари 2017 г.