Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

ПОКАНА КЪМ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ В СЪСТАВА НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ОП „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ” 2014–2020 г. И НА ОП „ИНИЦИАТИВА ЗА МСП” 2014-2020 г.

Във връзка с изменение и допълнение на Постановление № 79 на Министерския съвет от 10.04.2014 г. (ПМС № 79/2014 г.) за създаване на комитети за наблюдение на Споразумението за партньорство на Република България и на програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, за програмен период 2014-2020 г. (обн. ДВ, бр. 34 от 15.04.2014 г., посл. изм. и доп., бр. 46 от 17.06.2016 г., в сила от 17.06.2016 г.) и в изпълнение на чл. 12, ал. 3, т. 9 от ПМС № 79/2014 г., Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014–2020 (ОПИК) и на Оперативна програма „Инициатива за МСП ” 2014–2020 (ОПИМСП) кани да участват в избора на представители в състава на Комитета за наблюдение на ОПИК 2014- 2020 г. и ОПИМСП 2014- 2020 г. следната група юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност:

Организации, работещи в сферата на образованието, науката и културата.

Юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност от посочената по-горе група и техните представители трябва да отговарят на критериите по чл. 13а, ал. 1, 2 и 4 от ПМС № 79/2014 г.

Писмените заявления до г-жа Ивелина Пенева, главен директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ в Министерство на икономиката, се подават по образец, утвърден от заместник министър-председателя по европейските фондове и икономическата политика в срок до края на работния ден на 08.09.2016 г. в деловодството на Министерството на икономиката, адрес: гр.София, ул. „Славянска” № 8.

Към заявлението следва да се приложат всички документи съгласно Приложение № 2 към чл. 4а, ал. 3 и чл. 13а, ал. 3 от ПМС № 79/2014 г.

Лице по чл. 12, ал. 3, т. 9 от ПМС № 79/2014 г. не може да подаде повече от едно заявление.