Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

ПОДПИСАНИ СА НОВИ 875 БРОЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БФП ОТ СЕДМА ОЦЕНИТЕЛНА СЕСИЯ ПО ПРОЦЕДУРА „ПОДКРЕПА НА МИКРО- И МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19“

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 подписа нови 875 броя административни договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с одобрените за финансиране кандидати от седма оценителна сесия, включваща  проектни предложения с регистрационни номера от № BG16RFOP002-2.073-6001 до № BG16RFOP002-2.073-7000, по процедура „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Приключена е и оценката по осма оценителна сесия, включваща 995 проектни предложения с референтни номера от № BG16RFOP002-2.073-7001 до № BG16RFOP002-2.073-8000, по процедура „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

- Допълнителен Списък на финансираните проектни предложения и размера на предоставяната безвъзмездната финансова помощ;

- Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения и основанието за отхвърлянето им;

- Списък на оттеглените проектни предложения.

Допълнително са одобрени за финансиране 313 проектни предложения на обща стойност 2 529 647.37 лева. С тях общо одобрените за финансиране проекти от осма оценителна сесия стават 853 броя със стойност на предоставената безвъзмездна финансова помощ в размер на 7 040 582.94 лева.