Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Обявена е процедурата за избор на финансов посредник за Фонд за рисков капитал

Фонд за рисков капитал: 67 млн. лв., предоставени от Фонд на Фондовете, ще подкрепят инвестиции в иновативни български компании

Обявена е процедурата за избор на финансов посредник за Фонд за рисков капитал

 

Фонд на фондовете стартира процедура за избор на финансов посредник за изпълнението на втория си дялов инструмент, подкрепен със средства от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) - Фонд за рисков капитал (ФРК).

Публичният ресурс предоставян от Фонд на фондовете възлиза на 47.1 милиона лева. Към него избраният финансов посредник ще трябва да осигури частно съфинансиране, възлизащо на минимум 30% от общия размер на инвестициите в крайни получатели, като залог за успешната работа на фонда и за устойчивост на инвестициите. ФМФИБ предоставя на бъдещия посредник възможността да осигури необходимото съфинансиране, както на ниво фонд, така и на ниво краен получател, с което се дава гъвкавост на фонд мениджъра при набавянето на частния ресурс. Едновременно с това се подсигурява минимален размер на допълнително финансиране и подпомагане на компании с цел изпълнение на техните прогнози за развитие и растеж. Така, общият размер на средствата от публичното и частно финансиране, ще надвиши 67 милиона лева.

С тези средства избраният посредник ще има задачата да управлява фонд за дялово инвестиране във високотехнологични и иновативни микро, малки и средни предприятия (МСП) в ранен етап на развитие. Размерът на инвестициите осъществявани от Фонда за рисков капитал в едно дружество ще бъдат в диапазон от 1,5 до 7 милиона лева. Специфични за този инвестиционен фонд са допълнителната стратегическа подкрепа и менторството, които ще бъдат предоставяни от фонд мениджъра на компаниите, в които инвестира. Основна тежест при оценяването на кандидатите ще има опита в такъв тип дялово инвестиране и привличане на частно финансиране от професионални инвеститори, както и бизнес плана, организационната структура и системите за контрол.

Според Светослава Георгиева, изпълнителен директор на ФМФИБ ЕАД: “Очакваните положителни ефекти от Фонда за рисков капитал са развитие на предприемаческата екосистема в страната, чрез повишаване конкурентоспособността на местните фирми и подобряване на корпоративното им управление и капацитет.”

Подробна информация за процедурата за подбор на фонд мениджър за Фонд за рисков капитал както и документацията може да бъда намерена на интернет страницата на ФМФИБ в раздел "Профил на купувача": http://fmfib.bg/. Крайният срок за подаване на заявления е 25 юни.