Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Нови 820 броя проектни предложения са одобрени за финансиране по петнадесета оценителна сесия на процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) публикува резултатите от извършената оценка по петнадесета оценителна сесия, включваща проекти с референтни номера от № BG16RFOP002-2.073-14001 до № BG16RFOP002-2.073-15000:

- Списък на финансираните проектни предложения и размера на предоставяната безвъзмездната финансова помощ;

- Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения и основанието за отхвърлянето им;

- Списък на оттеглените проектни предложения.

Размерът на предоставената безвъзмездна финансова помощ по одобрените за финансиране проектни предложения от публикувания списък по петнадесета оценителна сесия на процедурата възлиза на стойност 6 614 776,72 лева.

Резултатите от оценката за останалите 46 проектни предложения,  включени в петнадесета оценителна сесия, за които оценката все още не е приключила, ще бъдат допълнително публикувани.