Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Нови 2701 проектни предложения за над 21,4 млн.лв. са одобрени за финансиране по 19, 21, 23, 24 и 25 оценителни сесии на процедура BG16RFOP002-2.073 Подкрепа на микро-и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID 19

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) публикува резултати от частично приключила оценка по следните пет оценителни сесии:

- деветнадесета сесия, включваща проектни предложения с номера от BG16RFOP002-2.073-18001 до BG16RFOP002-2.073-19000 вкл., по която допълнително се предлагат за одобрение 81 броя проектни предложения с общ одобрен размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ - 657 178,97 лева;

- двадесет и първа сесия, включваща проектни предложения с номера от BG16RFOP002-2.073-20001 до BG16RFOP002-2.073-21000 вкл., по която се предлагат за одобрение 672 броя проектни предложения с общ одобрен размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ - 5 409 234,49 лева;

- двадесет и трета сесия, включваща проектни предложения с номера от BG16RFOP002-2.073-22001 до BG16RFOP002-2.073-23000 вкл., по която се предлагат за одобрение 687 броя проектни предложения с общ одобрен размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ - 5 490 861,19 лева;

- двадесет и четвърта сесия, включваща проектни предложения с номера от BG16RFOP002-2.073-23001 до BG16RFOP002-2.073-24000 вкл., по която се предлагат за одобрение 636 броя проектни предложения с общ одобрен размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ – 5 025 487,83 лева и

- двадесет и пета сесия, включваща проектни предложения с номера от BG16RFOP002-2.073-24001 до BG16RFOP002-2.073-25000 вкл., по която се предлагат за одобрение 625 броя проектни предложения с общ одобрен размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ - 4 829 922,87 лева,

по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на ОПИК.

Общият брой на одобрените за финансиране проектни предложения съгласно настоящите публикувани списъци по горепосочените пет оценителни сесии е 2701 броя с общ одобрен размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ - 21 412 685,35 лева, както следва:

 

Резултатите от оценката за останалите проектни предложения,  включени в 19-та, 21-ва, 23-та, 24-та и 25-та оценителни сесии на процедурата, за които оценката все още не е приключила, ще бъдат допълнително публикувани.