Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Направени са първите плащания по сключените административни договори от първа оценителна сесия по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) нареди плащанията по 807 броя сключени административни договори с одобрени за финансиране кандидати от първа оценителна сесия по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

По процедурата приключи и оценката за проектни предложения с референтни номера от № BG16RFOP002-2.073-3001 до № BG16RFOP002-2.073-4000 по четвърта оценителна сесия. От 988 броя включени в оценителната сесия проектни предложения са одобрени за финансиране 848 проекта.

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) публикува резултатите от извършената оценка по четвърта оценителна сесия, включваща проекти с референтни номера от № BG16RFOP002-2.073-3001 до № BG16RFOP002-2.073-4000:

Списък на финансираните проектни предложения и размера на предоставяната безвъзмездната финансова помощ;

Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения и основанието за отхвърлянето им;

Списък на оттеглените проектни предложения.

Общият размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ по одобрените за финансиране проектни предложения от четвърта оценителна сесия на процедурата възлиза на стойност 7 062 582,68  лева.