Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

На вниманието на микро- и малки предприятия, включени в Списъка на проектните предложения, които ще бъдат преоценени по процедура BG16RFOP002-2.073„Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19"

Във връзка със стартиране на изпращането на уведомления за установени нередовности, Управляващият орган на ОПИК обръща внимание на кандидатите, включени в Списъка на проектните предложения, които ще бъдат преоценени по процедурата - https://opic.bg/public/uploads/2020/12/bg16rfop002-2073-podkrepa-na-mikro-i-malki-predpriyatiya-za-preodolyavane-na-ikonomicheskite-posledstviya-ot-pandemiyata-covid-19-88.pdf, да проверяват регулярно по своя инициатива профила си в ИСУН 2020, чрез който е подадено проектното предложение, за наличието на съобщения, отправени към тях по повод и във връзка с предоставянето на безвъзмездна финансова помощ.

Също така, с цел помощта по процедурата за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 да достигне до максимален брой кандидати, Управляващият орган на ОПИК уточнява, че при възникнала необходимост от допълнителна информация и от подпомагане в процеса на подготовка на изисканите допълнителни документи от оценителната комисия, могат да се обръщат за съдействие към най-близкия областен информационен център (ОИЦ) - https://www.eufunds.bg/bg/oic-page. Управляващият орган пояснява, че съдействието от страна на ОИЦ на кандидатите по процедурата е безвъзмездно!

При възникнали технически въпроси и затруднения, свързани с функционирането на ИСУН 2020, кандидатите могат да се обръщат към звеното за помощ на потребителите на системата, функциониращо в рамките на Дирекция „Централно координационно звено“ към администрацията на Министерския съвет на електронна поща support2020@government.bg или през формата за обратна връзка на адрес  https://eumis2020.government.bg//bg/s/Feedback/Index

В помощ на кандидатите, които ще бъдат преоценени по процедурата, е създаден и видеоклип на адрес https://www.youtube.com/watch?v=DrfVz-FgbJA, съдържащ информация за най-често допусканите грешки в процеса на кандидатстване по процедурата, указания относно формата на изискуемите документи, както и начина на връщане на отговор на зададен от оценителната комисия въпрос.