Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

МИГ КОСТЕНЕЦ 2010 С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОПИК 2014-2020” В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОДХОДА ВОМР ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG 16RFOP002-2.014 МИГ КОСТЕНЕЦ 2010 – „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В МСП”

МИГ КОСТЕНЕЦ 2010 С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА: „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ 2014-2020” В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОДХОДА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG 16RFOP002-2.014  МИГ КОСТЕНЕЦ 2010 – „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В МСП”

МИГ КОСТЕНЕЦ 2010 С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА: „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ 2014-2020” В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОДХОДА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG 16RFOP002-2.014  МИГ КОСТЕНЕЦ 2010 – „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В МСП”.

Процедурата за подбор на проекти се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Процедурата за подбор на проекти се обявява в съответствие със стратегията за местно развитие и инвестиционен приоритет „Капацитет за растеж на МСП“.

Целта на процедурата е да бъде дадена възможност на малки и средни предприятия от територията на община Костенец (територията на действие на МИГ Костенец 2010) да повишат своята производителност и експортен потенциал чрез изпълнение на проекти по приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“.

Допустими кандидати по процедурата са малки и средни предприятия, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, със седалище и адрес на управление на територията на действие на МИГ Костенец 2010, и отговарящи на изискванията в Условията за кандидатстване по процедурата. Проектите ще се изпълняват на територията на община Костенец..

Допустими за финансиране са: Дейности за подобряване на производствените процеси и/или Дейности за добавяне на нови характеристики или подобряване на съществуващите продукти и услуги, и/или  Дейности за разнообразяване на асортимента от продукти и услуги на предприятията и/или Дейности за внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес.

Процедурата е разработена като схема за минимална помощ съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 195 583 лв.   

Процедурата е с два крайни срока за подаване на проектни предложения:

Първи краен срок за представяне на предложенията: 16.02.2018 г. 17:00 часа.

Втори краен срок за подаване на предложенията: 31.05.2018 г. 17:00 часа (в случай че са налични остатъчни средства от първия краен срок за подаване на проектни предложения).

Подаването на проектни предложения по процедурата се осъществява изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg

Пълният пакет документи за кандидатстване е публикуван на сайта на: МИГ КОСТЕНЕЦ 2010  www.mig-kostenetz.com и https://eumis2020.government.bg