Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Изпращане на покани до одобрените за финансиране кандидати по процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“

Във връзка с проведената оценка по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ и одобрен оценителен доклад от Ръководителя на Управляващия орган, уведомяваме кандидатите от Списък на предложените за финансиране проектни предложения, че ще бъдат канени поетапно в зависимост от категорията на предприятието/микро, малки или средни/ за сключване на административни договори за предоставяне на БФП.  

На първият етап официално ще бъдат поканени по електронната поща, която са посочили като адрес за кореспонденция в проектното си предложение, одобрените за финансиране кандидати, класирани в категория „микропредприятия“.

ВАЖНО! С оглед спазване на срока по чл.37, ал.1 от ЗУСЕСИФ, официалните покани по електронна поща ще се изпращат в рамките на три срока според категорията на одобрените за финансиране кандидати – микро, малки и средни предприятия. Съгласно чл.36, ал.2 от ЗУСЕСИФ поканените кандидати имат срок от 10 календарни дни от получаване на поканата да предоставят всички доказателства, че отговарят на изискванията за бенефициент.

В случай на неспазване на горепосочения срок, Управляващият орган на ОПИК издава мотивирано решение за отказ от предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Удължавания на 10-дневния срок са недопустими.

Моля да имате предвид, че изпратените покани имат уведомителен характер и не гарантират предоставянето на безвъзмездна финансова помощ по одобреното за финансиране проектно предложение.

Документите може да намерите на следния линк