Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Изпращане на покани до кандидати по процедура BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“

На заседание, проведено на 17.05.2018 г.,  Комитетът за наблюдение (КН) на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г. (ОПИК) и на Оперативна програма "Инициатива за малки и средни предприятия" 2014-2020 г. (ОПИМСП) взе решение за увеличаване на бюджета на процедура BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“ по ОПИК със средства в размер на 26 806 515,39 лв., с цел финансиране на проектни предложения, получили 82 т. и 83 т.

Управляващият орган на ОПИК ще изпрати покани за сключване на административен договор до кандидатите, които в резултат от проведената оценка по процедурата са получили 82 т. и 83 т.

Поканите ще бъдат изпратени по електронната поща, посочена като адрес за кореспонденция във формуляра за кандидатстване.

Съгласно чл.36, ал.2 от ЗУСЕСИФ поканените кандидати имат срок от 30 дни от получаване на поканата да предоставят всички доказателства, че отговарят на изискванията за бенефициент.

В случай на неспазване на горепосочения срок, Управляващият орган на ОПИК ще издаде мотивирано решение за отказ от предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Моля, да имате предвид, че изпратените покани имат уведомителен характер и не гарантират предоставянето на безвъзмездна финансова помощ.