Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Изплатени са нови 7 187 740.21 лева по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) изплати безвъзмездната финансова помощ по сключените административни договори от пета оценителна сесия по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. С тях общо изплатените до момента по процедурата средства са в размер на 36 386 513.86 лева.

Приключи оценката по седма оценителна сесия, включваща 996 проектни предложения с референтни номера от № BG16RFOP002-2.073-6001 до № BG16RFOP002-2.073-7000, по процедура „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.  Допълнително одобрени за финансиране са 302 проекта на обща стойност 2 489 091.64 лева. С тях общо одобрените за финансиране проектни предложения от сесията е 876 броя със стойност на предоставената безвъзмездна финансова помощ в размер на 7 283 444.18 лева.

Допълнителен Списък на финансираните проектни предложения и размера на предоставяната безвъзмездната финансова помощ;

Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения и основанието за отхвърлянето им;

Списък на оттеглените проектни предложения.

Подписани са и административните договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с одобрените за финансиране кандидати от шеста оценителна сесия, включваща проектни предложения с регистрационни номера от № BG16RFOP002-2.073-5001 до № BG16RFOP002-2.073-6000.