Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Изборът на финансови посредници по инструмент „Фонд за ускоряване и начално финансиране“ навлиза в заключителен етап

Изборът на финансови посредници по инструмент Фонд за ускоряване и начално финансиране“ навлиза в заключителен етап

Шест кандидата продължават в състезателната процедура за избор на три нови фонда за ускоряване и начално финансиране за стартиращи компании.

Процедурата по реда на Закона за обществените поръчки беше обявена през м. септември 2017 г. след провеждане на предварителни пазарни проучвания. Възложител на поръчката е „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД (ФМФИБ) със средства от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 в размер на общо 51.3 милиона евро, предвидени за създаването на три отделни фонда:

Средствата по програмата следва да бъдат допълнени с частно съфинансиране, предоставено от кандидатите и други частни инвеститори, в размер на минимум 10% за първите два фонда и минимум 30% за третия.  

На 07.03.2018 г. комисията за избор на фонд мениджъри публично отвори получените общо 8 първоначални оферти от 6 участника, респективно за Фонд I и II по 3 броя оферти, за Фонд III: 2 броя.

Предстои ФМФИБ да проведе преговори с всеки от участниците и да разгледа и оцени окончателните им оферти, като се очаква фондовете да заработят преди края на годината.

Припомняме, че финансовият инструмент се изпълнява в съответствие с приоритетна ос 2, инвестиционен приоритет 2.1 на ОПИК и е фокусиран върху подкрепата за насърчаване на предприемачеството и улесняване на достъпа до финансиране за стартиращи малки и средни предприятия.   

За допълнителна информация – www.fmfib.bg.