Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Главният директор на ГД ЕФК и Ръководител на УО на ОПИК взе участие в 14-та годишна конференция, посветена на оперативните програми за конкурентоспособност, организирана от Министерство на финансите на Унгария в сътрудничество с Европейската комисия

Главният директор на ГД ЕФК и Ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК), г-жа Смилена Костова, взе участие в 14-та годишна конференция, посветена на оперативните програми за конкурентоспособност, в Будапеща. Темата на тазгодишната конференция е „Как да подобрим новия програмен период чрез опита от 2014-2020 до 2021-2027?“. Тя се организира от Министерство на финансите на Унгария в сътрудничество с Европейската комисия, като целта й е представителите на оперативните програми за конкурентоспособност в държавите-членки на ЕС да споделят натрупания опит от изпълнението на програмите и да обсъдят подготовката на новия програмен период.

В качеството си на Ръководител на Управляващия орган на ОПИК, г-жа Костова представи опита на България от изпълнението и управлението на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ през програмния период 2014-2020 по различни показатели - брой договори в различни сфери на подкрепа; разпределение на проектите по региони и сфери на подкрепа; финансови показатели; брой сключени, изпълнени и приключили договори и др. Наред с процедурата за „Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове (РИЦ)“ Главният директор запозна участниците в конференцията и с възможностите за подпомагане на българските предприятия с помощта на дялови финансови инструменти. Не на последно място, г-жа Костова представи и състоянието на процеса по планиране и програмиране на новия програмен период 2021-2027, като сподели и визията си за него.

Като лектори в конференцията участие взеха и други официални представители на ръководно ниво – министри, заместник-министри и директори на дирекции в ролята им на ръководители на управляващи органи от страни-членки на ЕС. В дискусиите се включиха и лица на експертни позиции от управляващи органи, министерства и изпълнителни агенции от Чехия, Хърватия, Германия, Литва, Полша, Румъния, Словакия, Австрия, Финландия, Италия, Гърция и Унгария, които също споделиха натрупания до момента практически опит от изпълнението на програми, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020.