Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

РЪКОВОДИТЕЛЯТ НА УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН И ЕКИП ОТ ГД ЕФК ПРЕДСТАВИХА НАПРЕДЪКА ПО ОПИК 2014-2020 И ОПИМСП 2014-2020 НА ГОДИШНА СРЕЩА С ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ, В ГР. БРЮКСЕЛ, БЕЛГИЯ

Главният директор на ГД ЕФК и Ръководител на Управляващия орган, г-жа Смилена Костова, и екип на ГД ЕФК представиха постигнатия напредък по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 /ОПИК/ и Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“ 2014-2020 /ОПИМСП/ на Годишна среща с Европейската комисия на 6 ноември 2019 г., в гр. Брюксел, Белгия.

Пред представителите на Европейската комисия те отчетоха подробна информация относно изпълнението и управлението на ОПИК 2014-2020 като брой договори в подкрепени области, статус на проектите, сфери на насърчаване на предприемачеството, разпределение на проекти по региони, финансови показатели, напредък към постигането на целите за 2023 г. и др. Екипът на ГД ЕФК сподели добри практики в сферата на иновациите и производствения капацитет. Главният директор запозна участниците в срещата с подготвителните дейности по процедурата за „Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове (РИЦ), Надграждането и развитието на научно-технологичен парк „София Тех Парк“, строителството на междусистемната газова връзка България-Сърбия и др. Не на последно място, беше представен и напредъкът в изпълнението на Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“ 2014-2020, както и научените уроци в края на настоящия програмен период.