Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

385 милиона евро за българските МСП по пет споразумения с търговски банки по Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“

Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ), част от групата на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), подписа първите гаранционни споразумения по Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“ (ОПИМСП) в България със следните търговски банки: Обединена българска банка, Райфайзенбанк България, УниКредит Булбанк, Прокредит банк и СИБАНК.

Тези споразумения имат за цел подобряване на достъпа до финансиране за над 4000 български малки и средни предприятия (МСП), включително микропредприятия и стартиращи фирми, което ще бъде осигурено чрез банково кредитиране при по-ниски обезпечения и по-ниски лихви.

Петте гаранционни механизма ще генерират финансиране на МСП от общо 385 млн. евро, което представлява две трети от планираните 600 млн. евро, които са на разположение по ОПИМСП. Тези пет споразумения са сключени само шест месеца след старта на Инициативата в България.

Инициативата за МСП в България е съвместен финансов инструмент на Европейската комисия, Групата на ЕИБ и правителството на България, представлявано от Министерство на икономиката. Нейната цел е да стимулира финансирането на МСП чрез осигуряване на защита от кредитен риск на портфейлите от МСП кредити, предоставяни от финансовите институции. Наред със средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, които се явяват принос от правителството на България, Инициативата за МСП се съфинансира от Европейския съюз и чрез ресурси на „Хоризонт 2020“, както и с ресурси на Групата на Европейската инвестиционна банка.

Министърът на икономиката на Република България, Божидар Лукарски коментира подписаните споразумения: "Щастлив съм, че усилената работа на министерството и останалите партньори в последните месеци по подготовката на прилагането на Инициативата за МСП в страната ни ще се отплати в интерес на българските МСП и те ще могат да се възползват от по-достъпно финансиране, което е от решаващо значение за осъществяване на инвестиционните им намерения. Инициатива за МСП е важен инструмент, който ще позволи на Министерството на икономиката да ускори политиките си за повишаване на конкурентоспособността на българския бизнес. "

Коментирайки сделката, вицепрезидентът на ЕИБ, Андрю МакДоуел каза: "Групата на ЕИБ е изцяло ангажирана с изпълнението на Инициативата за МСП и ние сме доволни, заедно с българските власти, да обявим, че първите пет търговски банки в България ще започнат да предоставят финансиране на МСП. Всичките пет банки са важни кредитори на МСП в България и чрез Инициативата ще бъдат жизненоважни партньори в предоставянето на подкрепа за предприемачите, които желаят да стартират и развиват своя бизнес. Ние сме уверени, че тези споразумения ще донесат трайни ползи за българския бизнес."

Главният изпълнителен директор на ЕИФ Пиер Луиджи Джилиберт каза: "Радвам се, че подписахме първите пет споразумения в рамките на Инициативата за МСП в България. Тези сделки ще генерират повече от 600 млн. евро за финансиране на малки и средни предприятия през следващите години. Съчетаването на Европейските структурни и инвестиционни фондове, „Хоризонт 2020“, както и ресурсите на Групата на ЕИБ ще позволи на ЕИФ да осигури поделяне на риска и капиталово облекчение на финансовите посредници, което ще бъде изцяло в полза на малките и средни предприятия. "

Коментирайки подписването, Европейския комисар, Корина Крецу заяви: "Подписването на тези споразумения ясно демонстрира, че Инициативата за МСП изпълнява поставените й цели, а именно да предостави свежо кредитиране на малкия бизнес и да подкрепи общоевропейските цели за растеж и създаване на работни места. Бих искала и други страни в ЕС да последват примера на България.

Управляващ орган на ОП „Инициатива за МСП“ е Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“, Министерство на икономиката