Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

ЕКСПЕРТИ ОТ ГД ЕФК ПРЕДСТАВИХА ПРОЦЕДУРА „РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОДУКТОВИ И ПРОИЗВОДСТВЕНИ ИНОВАЦИИ“ ПО ОПИК

С представяне на напредъка по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014- 2020, както и с посочване на основните моменти по отворената нова процедура "Разработване на продуктови и производствени иновации" стартира последният от поредицата информационни дни за представяне на процедурата, който се проведе в гр. София.

 

В рамките на информационната кампания, която продължи от 13 до 21 юли 2017 г. в градовете Плевен, Варна, Бургас, Стара Загора, Пловдив и София, експерти на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” представиха общите изисквания за подготовка на проектни предложения по процедурата, допустимите кандидати, партньори, дейности и разходи, както и правилата, по които ще се извършва оценката на проектите.

 

Новост в процедурата е, че предприятието-кандидат може да участва самостоятелно или в партньорство с научна организация. Експертите поясниха още, че допустимите партньори включват акредитирани български висши училища, факултети към български висши училища, институти или академични специализирани звена на БАН, експериментални лаборатории и изследователски институти, СНИРД към „София Тех Парк“ АД. Беше обърнато внимание и на факта, че кандидатите по процедурата трябва да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или да са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство.

 

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 26 септември 2017 г., 17:30 часа, като кандидатстването се извършва по електронен път чрез системата ИСУН 2020. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 68 454 050 лв.

 

Допълнителна информация относно процедура „Разработване на продуктови и производствени иновации“ е публикувана на интернет страницата на Управляващия орган: www.opic.bg