Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

ДОПЪЛНИТЕЛНО ЩЕ БЪДАТ ФИНАНСИРАНИ 30 ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРА „ПОДКРЕПА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНОВАЦИИ ОТ СТАРТИРАЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ“ ПО ОПИК

„Министерство на икономиката работи усилено в посока преодоляване на трудното финансиране, което имат стартиращите компании в България и е израз на увереността ни, че страната ни може да бъде дигитален хъб на Балканите“. Това каза Ивелина Пенева, главен директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ на официалната церемония за раздаване на допълнително сключените договори по процедура BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. (ОПИК).

 

Г-жа Пенева обясни, че наддоговарянето е в резултат на писмена процедура, утвърдена през юни 2017 г. от председателя на Комитета за наблюдение  на Оперативната програма. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 19 558 300 лв, като увеличаването на бюджета по нея е с 11 416 186 лв. Беше обърнато внимание на факта, че  продължителността на изпълнение на всеки проект не следва да надвишава 24 месеца, считано от датата на влизане в сила на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

 

Допустими по процедурата са проекти, които включват извършване на приложни научни изследвания, тествания, изпитвания и измервания (вкл. създаване на програми и методики), свързани с разработването на иновативния продукт или процес, проучване, придобиване и прилагане на резултати от научни изследвания, технологии, know-how, непатентовани открития, права по интелектуална собственост, защита на интелектуална собственост на национално и международно равнище, създаване и тестване на прототипи и пилотни линии и др.