Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Актуализирано  Приложение 3.7 по ПМС 160

Във връзка с промени в Закона за обществените поръчки (ЗОП), обнародвани в ДВ, бр. 86 от 2018 г. и считано от 01.03.2019 г. са в сила нови изисквания по отношение на основанията за задължително отстраняване от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка. Предвид факта, че текстът на чл. 8, ал. 3, т. 2 от ПМС 160/01.07.2016 г. прави директна референция към основанията за отстраняване, съгласно ЗОП, се налага замяна на Приложение 3.7 към Ръководството за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) с ново Приложение 3.7 „Образец на декларация на кандидата по чл. 12, ал.1, т.1 от ПМС 160/01.07.2016 г.“, с което кандидатите в процедура по ПМС 160 заявяват, че не попадат в обстоятелствата, водещи до отстраняване.